Raad van bestuur

De Sioen Industries Groep doet een beroep op volgende werkingscomités:

De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het bedrijf gemachtigd met alle verantwoordelijkheden dewelke niet gereserveerd zijn, door wet of door statuten, aan de aandeelhoudersvergadering. De raad heeft bepaalde verantwoordelijkheden gedelegeerd aan een uitvoerend orgaan (een directiecomité zoals gedefinieerd door de Belgische wet).

Zoals vereist in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal het bedrijf kiezen voor het Monistisch systeem. Hierdoor blijven de verantwoordelijken van de raad ongewijzigd.

De raad heeft exclusieve verantwoordelijkheid over:

 1. Voorbereiding en goedkeuring van de periodieke geconsolideerde jaarrekeningen
 2. Toepassing van boekhoudstandaarden
 3. Bijeenroepen van de aandeelhoudersvergadering en het opmaken van de agenda en voorstellen van besluiten die aan de aandeelhouders worden voorgelegd
 4. Het bepalen van de algemene strategie van de Groep
 5. Goedkeuren van het budget, langetermijnplan en investeringen
 6. Benoeming van de voorzitter en de leden van het directiecomité
 7. Toezicht op het directiecomité
 8. Belangrijke beslissingen met betrekking tot overnames en afstotingen

Naast de reguliere items, wordt de strategische ontwikkeling van het bedrijf regelmatig besproken en wordt er begeleiding gegeven aan de O & O (Onderzoek & Ontwikkeling)-projecten. De raad behandelt ook specifieke punten aangaande concrete kwesties en actuele gebeurtenissen, zoals het nieuwe "marktmisbruikregime”.

De raad zal bepaalde bevoegdheden delegeren aan een uitvoerend orgaan, aangezien het "Directiecomité" zoals gedefinieerd in de Belgische wetgeving ophoudt te bestaan.

Auditcomité

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden voor het opvolgen van de controle in de meest ruime zin van het woord.

Dit betreft de volgende taken:

 • Onderzoek van de geconsolideerde financiële staten van de vennootschap, zowel met betrekking tot de jaarlijkse als de halfjaarlijkse situatie, alsook de geconsolideerde kwartaalresultaten,
 • Analyse van eventuele bijzondere waardeverminderingen,
 • Evaluatie van systemen van interne controle,
 • Nazicht van de inhoud van het jaarlijks financieel verslag voor wat betreft volgende zaken:
  • financiële informatie
  • commentaren op de interne controle en het risicobeheer,
  • Toezicht en opvolging van de onafhankelijkheid van de commissaris,
  • Hernieuwingsproces van het mandaat van de statutaire auditor.
Remuneratie- en benoemingscomité

Het remuneratie- en benoemingscomité adviseert de raad van bestuur over de volgende items:

 • de remuneratiepolitiek in het algemeen en de vergoedingen aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité in het bijzonder
 • aandelenoptieplannen. Er is een aandelenoptieplan voor aandelen van Sioen Industries.
 • de benoeming of het ontslag van bestuurders

De raad van bestuur legt de hierboven vernoemde items, samengevoegd in het remuneratieverslag, voor aan de algemene vergadering.

Het comité bespreekt onder meer de functionering van de leden van het directiecomité, de principes en parameters van het variabele deel van de vergoeding, voert benchmarks uit met betrekking tot de vergoedingen van de leden van het directiecomité en de raad van bestuur en formuleert voorstellen aan de raad van bestuur.

Directiecomité

De leden van het directiecomité (per 31 december 2019):

 • M.J.S. Consulting BVBA, vertegenwoordigd door mevr. Michèle Sioen
 • P. Company BVBA, vertegenwoordigd door mevr. Pascale Sioen
 • Asceca Consulting BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Geert Asselman
 • Devos Trading Company BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Michel Devos
 • Flexcor NV, vertegenwoordigd door dhr. Frank Veranneman
 • Almelior BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Bart Vervaecke
 • GPW Lobbestael BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Grisja Lobbestael
 • O.V.S. Consulting BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Orwig Speltdoorn
 • Dhr. Uwe Stein
 • W.P.J. Verbeke Consulting Comm. V., vertegenwoordigd door dhr. Wout Verbeke

Secretaris: Dhr. Robrecht Maesen

Werkingscomités

V: Voorzitter
L: Lid
S: Secretaris
C: Commissaris

Raad van bestuur Auditcomité Remuneratie- en benoemingscomité
Dhr. M. Delbaere V V
Mevr. M. Sioen (vaste vertegenwoordiger van M.J.S. Consulting BVBA) L
Mevr. J.N. Sioen-Zoete † L
Mevr. D. Parein-Sioen (vaste vertegenwoordiger van D-Lance BVBA) L
Mevr. P. Sioen (vaste vertegenwoordiger van P. Company BVBA) L
Dhr. J. Noten (vaste vertegenwoordiger van Lemon Comm. V.) L L L
Dhr. P. Macharis L
Dhr. D. Meeus (vaste vertegenwoordiger van Dirk Meeus BVBA) L L L
Dhr. G. Asselman (vaste vertegenwoordiger van Asceca Consulting BVBA) S
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA C